Bouwplantoetsing

Bouwregelgeving is ons specialisme. Bij een bouwplantoetsing gaan wij na of het bouwplan voldoet aan alle vereisten, zoals gesteld in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Een goed en onderbouwd plan vormt de basis voor een geslaagde bouw. Zonder onnodige kosten en risico’s. Buro BOV analyseert en toetst het plan aan de geldende wet- en regelgeving. Hiermee heeft u de garantie dat het bouwplan aan alle eisen voldoet.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is per 1 januari 2024 in werking getreden. Conform de Wkb is het verplicht om een zogenaamde kwaliteitsborger in te schakelen bij de bouw van bouwwerken die vallen onder gevolgklasse 1. Deze kwaliteitsborger moet controleren of het gebouw aan de technische eisen voldoet. Dit is altijd een onafhankelijke partij die niet betrokken is bij het ontwerp, de bouw of het onderhoud waarvoor de borging wordt uitgevoerd. De TloKB houdt een openbaar register bij met informatie over toegelaten instrumenten voor kwaliteitsborging en over de kwaliteitsborgers. Voorheen toetste de gemeente bouwplannen en hield toezicht op de uitvoering ervan conform de vergunning. Onder de Wkb moeten aannemers proactief aantonen dat ze voldoen aan de voorschriften. De kwaliteitsborgers checken vervolgens of dit in de praktijk het geval is. Niet alleen voor aannemers, ook voor architecten heeft de invoering van de Wkb gevolgen. Lees onze blogartikelen hierover.

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Bij bouwen of verbouwen moet het bouwplan voldoen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving. Deze voorschriften staan omschreven in de laatste versie van het besluit, uit 2024. Tussentijds zijn een aantal regels aangescherpt of gewijzigd. In de basis staan alle voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid in het Bouwbesluit omschreven, inclusief Europese voorschriften.

Buro BOV checkt met een bouwplantoetsing of uw bouwplan voor 100% aan het Bbl voldoet.